Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1  της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) μετατάσσονται σε ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κάτωθι υπάλληλοι, με την ίδια εργασιακή σχέση (Ι.Δ.Α.Χ.), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ως ακολούθως:

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε και να δείτε το σχετικό ΦΕΚ