ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Δ.Υ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΙΔΡΥΣΙΣ – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ

Τροποποίησις άρθρου 16 παρ. 1 από 10 μέλη εις 11 μέλη

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Ιδρύεται Σωματείον των εν Αθήναις υπηρετούντων υπαλλήλων των Γραμματείων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Ως τίτλον και επωνυμίαν το Σωματείον έχει: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” και έδραν τας Αθήνας.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. H προαγωγή και εξυπηρέτησις εν πνεύματι στενής αλληλεγύης, της οικονομικής, ηθικής, κοινωνικής και επαγγελματικής καταστάσεως των Δικαστικών Υπαλλήλων. α) Διά της μορφώσεως επαγγελματικής συνειδήσεως των Δικ. Υπαλλήλων του Συλλόγου. β) Διά της διαφωτίσεως των Δικ. Υπαλλήλων επί των σκοπών ους επιδιώκει ο Σύλλογος επιτυγχανομένης διά διαλέξεων, συνελεύσεων, συγκεντρώσεων κλ.π. ιδρύοντες προς τούτο και ιδίον εντευκτήριον, πάντως δε μακράν πάσης θρησκευτικής ή πολιτικής επιρροής και εντός των πλαισίων των κειμένων Νόμων. γ) Διά της οργανώσεως εκδρομών.
 2. Ίδρυσις οικοδομικών Συνεταιρισμών προς απόκτησιν ευθύνης στέγης ως και ίδρυσις καταναλωτικού συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1) Ο Σύλλογος αποτελείται εκ τακτικών, εκτάκτων και επιτίμων μελών.

α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφούν άπαντες οι εν ταις Γραμματείαις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθηνών υπηρετούντες Δικαστικοί Υπάλληλοι απασών των κατηγοριών. β) Έκτακτα μέλη δύνανται να είναι οι μη μόνιμοι υπάλληλοι εν ταις Γραμματείαις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθηνών υπηρετούντες ήτοι οι έκτακτοι υπάλληλοι, οι επί συμβάσει και συνταξιούχοι τέως τακτικά μέλη του Συλλόγου και μετά προηγούμενην απόφασιν επί έκαστης αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. γ) Επίτιμα μέλη δύνανται να ονομασθώσι πρόσωπα διακεκριμμένας υπηρεσίας παρασχόντα εις τον Σύλλογον ή επωφελώς δράσαντα υπέρ των σκοπών αυτού κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής, οριζόμενον εις δραχμάς πεντηκόντα (50), μηνιαίαν δε συνδρομήν δραχμάς πέντε (5).
 2. Τα έκτακτα μέλη υποχρεούνται εις την καταβολήν του ημίσεος της ως οριζομένης εγγραφής.
 3. Έκαστον μέλος του Συλλόγου υποχρεούται, άνευ οχλήσεως τινός να καταβάλη εις τον εντεταλμένον δια την καταβολήν της μισθοδοσίας υπάλληλον εκάστου καταστήματος τας μηνιαίας εισφοράς του ανά εξάμηνον ή έτος, όστις μετά την συγκέντρωσιν παραδίδει το ποσόν, μετά καταστάσεως των καταβαλόντων μελών, εις τον ταμίαν του Συλλόγου, λαμβάνον προς τούτο απόδειξιν πληρωμής υπογεγραμμένην παρά του ταμίου.
 4. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής.
 5. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δια πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων δύναται ν’ αυξηθή ή μειωθή το δικαίωμα εγγραφών και η μηνιαία συνδρομή των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

 1. Παν μέλος του Συλλόγου διαγράφεται: α) Κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δ.Σ., υποχρεούται όμως εις την καταβολήν της συνδρομής ολοκλήρου του έτους εντός του οποίου παραιτείται. β) Εφ’ όσον καθυστερεί αδικαιολογήτως συνδρομάς ενός έτους, επανεγράφεται δε μετά την εκπλήρωσιν απασών των υποχρεώσεών του, διαγράφεται δε ή επανεγράφεται μόνον κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
 2. Διά τα μέλη τα παραιβαίνοντα το καταστατικόν και δεν πειθαρχούν εις τας αποφάσεις της Συνελεύσεως και της Διοικήσεως, ως και ένεκα διαγωγής τούτων αντιτιθέμενης εις τα συμφέροντα του Συλλόγου δύνανται να επιβληθούν ποιναί επιπλήξεως, μομφής και αποκλεισμού των Γενικών Συνελεύσεως.
 3. Τα μέλη άτινα καθ’ υποτροπήν υποπίπτουν εις τας παραβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διαγράφονται εκ του Συλλόγου.
 4. Αι ποιναί των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μόνον κατόπιν αποφάσεως λαμβανόμενης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και διά μυστικής ψηφοφορίας και διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών αυτού. Το υπό κατηγορίαν μέλος δέον απαραιτήτως να κληθή εγγράφως εις απολογίαν γραπτήν ή προφορικήν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Επί των υπό του Δ.Σ. επιβαλλομένων ποινών δύνανται οι τιμωρηθέντες να προσφύγουν κατ’ έφεσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, εντός προθεσμίας ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.
 6. Δεν διαγράφονται του Συλλόγου τα στρατευόμενα ή προσωρινώς εκ της υπηρεσίας απομακρυνόμενα μέλη, ουδέ υποχρεούνται κατά την διάρκεια της στρατεύσεως των ή απομακρύνσεώς των καταβάλωσι τας συνδρομάς.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Δικαίωμα του εκλεγείν έχουσι μόνον τα τακτικά μέλη τα μη καθυστερούντα την συνδρομήν των, τα μη διαγραφέντα δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. και τα εγγραφέντα προς δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προ της εκλογής.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

 1. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται: α) Να ζητώσι την υποστήριξιν του Συλλόγου επί παντώς θέματος και εμπίπτοντος εις τους σκοπούς αυτού. β) Να μετέχουν της Διοικήσεως του Συλλόγου. γ) Να αναπτύσσουν  ελευθέρως τας γνώμας των εις τας συνελεύσεις. δ) Να εισηγούνται και αναφέρουν εις την Διοίκησιν του Συλλόγου τας αντιλήψεις των επί παντός ζητήματος αφορώντας τον Κλάδον.
 2. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται: α) Να πειθαρχούν και συμμορφώνται απροφασίστως εις τας αποφάσεις της Διοικήσεως και των Συνελεύσεων. β) Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα του Συλλόγου. γ) Να προσέρχωνται ανελλειπώς εις απάσας τας Συνελεύσεις. δ) Να εκπληρώνουν απροφασίστως τας οικονομικάς των υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Πόροι του Συλλόγου είναι οι εξής:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και αι μηνιαίαι συνδρομαί των μελών αυτού.
 2. Αι δωρεαί, κληρονομίαι και κληροδοσίαι, γενόμεναι δεκταί δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως και συμφώνως τω νόμω, τόκοι έκτακτοι, έρανοι μεταξύ των μελών, πρόσοδοι εκ χορών, εορτών κλ.π., ως και πάσα άλλη οικονομική ενίσχυσις, έκτακτος πρόσοδος του Συλλόγου. Ουδεμία ανώνυμος δωρεά γίνεται αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Κυρίαρχον σώμα του Συλλόγου είναι αι Γενικαί Συνελεύσεις των μελών αυτού αίτινες και αποφασίζουσιν επί παντός ζητήματος μη προβλεπομένου υπό του παρόντος καταστατικού.
 2. Αι Γενικαί Συνελεύσεις διακρίνονται εις τακτικάς και εκτάκτους.
 3. Των Συνελεύσεων προίσταται ο Πρόεδρος του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, Γραμματεύς δε ο Γενικός Γραμματεύς του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Η τακτική Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου τριμήνου από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους. Κατ’ αυτήν γίνεται: α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του. β) Έγκρισις του υπό του Δ.Σ. υποβαλλομένου ισολογισμού και απολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους, ως και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. γ) Συζήτησις επί παντός ετέρου θέματος αναγραφομένου εν τη ημερησία διατάξει. δ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών, εκ των μελών του Συλλόγου, ως αντιπροσώπων τούτου εις το Συνέδριον. Της δυνάμεως των αντιπροσώπων καθοριζομένης δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. κατ’ αναλογίαν της δυνάμεως των μελών του Συλλόγου και των ετέρων Συλλόγων των λαβόντων μέρος εις το Συνέδριον. Την εκλογήν των αντιπροσώπων θα δύναται να ορίζη και το Δ.Σ. του Συλλόγου κατ’ αναλογίαν της δυνάμεως των δικαστικών αντιπροσώπων. ε) Ανακήρυξις των υποψηφίων κατά τα ανωτέρω και εφ’ όσον έληξεν η θητεία του Δ.Σ. στ) Λαμβάνονται αποφάσεις διά τον τόπον και την ημερομηνίαν διενέργειας της εκλογής υπό των τακτικών μελών, του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μεταξύ της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως και της ορισθησομένης ημέρας προς διενεργείαν της εκλογής δέον να μεσολαβή διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών και ουχί ανώτερον των δεκαπέντε (15) ημερών. ζ) Ορίζονται τρία (3) τακτικά μέλη εξ ων το εν ως Πρόεδρος και το έτερον ως Γραμματεύς, άτινα θα αποτελέσουν την Εφορευτικήν Επιτροπήν προς διενέργειαν της εκλογής.

3) Αι σχετικαί με τα εδάφια ε, στ, ζ της παραγράφου 2 του παρόντος αποφάσεις, λαμβάνονται μόνον εν περιπτώσει διενεργείας αρχαιρεσιών.

4) Η ανακήρυξις των υποψηφίων γίνεται βάσει αιτήσεων των επιθυμούντων να υποβάλωσιν υποψηφιότητα, υποβάλλοντας ταύτην εις το Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) ημερών προ της ημερομηνίας της εκλογής, και το Δ.Σ. υποχρεούται να εξετάση ταύτας και εφ’ όσον οι υποψήφιοι δεν έχουσι διαγραφεί εκ του Συλλόγου, καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, τον τοιχοκολλά εις την αίθουσαν όπου θα συνέλθη η Γενική Συνέλευσις. Κατά του πίνακος τούτου δύνανται να υποβληθώσιν ενστάσεις, εφ’ ων αποφαίνεται οριστικώς η Συνέλευσις.

5) Η Συνέλευσις θα εκλέγη τους υποψηφίους δια την Ε.Ε. της Ο.Δ.Υ. μη δυναμένου ετέρου μέλους του Συλλόγου να υποβάλη υποψηφιότητα.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Αι έκτακτοι δε Συνελεύσεις συνέρχονται οσάκις τα συμφέροντα του Συλλόγου υπαγορεύουν τούτο, καλούμεναι υπό του Δ.Σ. ή εάν το 1/20 των μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου αιτήσηται τούτο εγγράφως και δι’ ωρισμένα θέματα, του Δ.Σ. υποχρεωμένου εν τη περιπτώσει ταύτη να καλέση την Συνέλευσιν εντός οκτώ (8) ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Τας τακτικάς και εκτάκτους Συνελεύσεις καλεί το Δ.Σ. καθ’ ώραν, ημέραν και τόπον οριζόμενα δι’ αποφάσεως του δια προσκλήσεων τοιχοκολλουμένων εν τοις καταστήμασι των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών προ εβδομάδος τουλάχιστον από της δια την σύγκλησιν της Συνελεύσεως καθοριζομένης ημέρας.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

 1. Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις έχουσι δικαίωμα ψήφου τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.
 2. Των Συνελεύσεων αποκλείονται τα διαγραφέντα μέλη δι’ αμετακλήτου αποφάσεως του Συλλόγου ως και οι καθυστερούντες συνδρομήν ενός έτους.
 3. Αι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών.
 4. Αι Συνελεύσεις θεωρούνται εν απαρτία όταν παραστούν κατ’ αυτάς το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των εν τάξει μελών.
 5. Μη γενομένης απαρτίας εις πρώτην Συνέλευσιν καλείται νέα τοιάυτη με τα αυτά απολύτως θέματα μετά παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και εντός δέκα το πολύ ημερών διά την απαρτίαν της οποίας απαιτείται το 1/4 του όλου αριθμού των εν τάξει μελών.
 6. Εάν δε και η Συνέλευσις αυτή δεν ευρεθη εν απαρτία καλείται νέα ήτις θεωρείται ευρισκομένη εν απαρτία παρόντος του 1/5 των μελών και εντός προθεσμίας οκτώ το πολύ ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Δι εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν τηρείται κατάστασις των λαβόντων μέρος μελών ως και περιληπτικά πρακτικά των διεξαγομένων συζητήσεων καταχωρούνται δε εις το βιβλίον Συνελεύσεων προσυπογραφόμενα υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

 1. Ο Σύλλογος διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εξ ένδεκα (11) μελών.
 2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται διά μυστικής και καθολικής ψηφοφορίας των τακτικών μελών του Συλλόγου. Οι ένδεκα πρώτοι κατά σειράν λαμβάνοντες τα περισσότερας ψήφους θεωρούνται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι δε λοιποί κατά σειράν επιτυχίας αποτελούν αναπληρωματικά μέλη.
 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών είναι τριετής.
 4. Κενουμένης θέσεως τινός εν τω Διοικητικώ Συμβούλιω καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται εκ τριών μελών εκλεγομένων διά μυστικής και καθολικής ψηφοφορίας των τακτικών μελών του Συλλόγου. Συγχρόνως εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη, οι δύο πρώτοι επιλαχόντες.
 2. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής.
 3. Κενουμένης θέσεως τινός εν τη Εξελεγκτική Επιτροπή καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν πλειοψηφίας.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει εκ των μελών της ένα Γεν. Γραμματέα, κρατεί ίδιον βιβλίου πρακτικών και συνεδριάζει άπαξ τουλάχιστον του μηνός ευρισκομένη εν απαρτία παρόντων δύο μελών της.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Λ.Π.

 1. Η διενέργεια της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π. γίνεται ως ακολούθως: Το απερχόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον επιμελείται της τοιχοκολλήσεως του πίνακος των κηρυχθέντων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποψηφίων εις το Κατάστημα του Συλλόγου και δι’ εγκυκλίου εκδιδομένης προ τριών (3) από της εκλογής ημερών, ανακοινοί εις άπαντα τα μέλη του Συλλόγου τους ανακηρυχθέντες υποψηφίους ως και τον τόπον, ημέραν και ώραν διενεργείας της εκλογής. Επιμελείται των καταλόγων των μελών του Συλλόγου, τους οποίους και θεωρεί, ως και των σχετικών ψηφοδελτίων.
 2. Η εκλογή διενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας και διά ψηφοδελτίων. α) Έκαστον ψηφοδέλτιον θα περιέχη άπαντας του κηρυχθέντας υποψηφίους εκτός εκείνων οίτινες επιθυμούσι να κατέλθωσι εις την εκλογήν διά συνδυασμού. β) Εάν κατά την εκλογήν δεν υπάρχει ουδείς συνδυασμός άπαντες οι υποψήφιοι θα περιληφθώσιν εις κοινόν ψηφοδέλτιον το οποίον πρέπει υποχρεωτικώς να έχη 14 υποψηφίους τουλάχιστον διά το Δ.Σ. και 5 διά την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν, άλλως εάν υπάρχει έστω και ένας συδυασμός το κοινόν ψηφοδέλτιον δύναται να περιλαμβάνη και κάτω των 14 υποψηφίων διά το Δ.Σ. και κάτω των 5 υποψηφίων διά την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν τουλάχιστον.
 3. Η κατανομή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα γίνεται ως ακολούθως: α) Εις την περίπτωσιν μη υπάρξεως συνδυασμού, αλλά ενός κοινού ψηφοδελτίου θα εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας οι λαβόντες τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως. β) Εις την περίπτωσιν υπάρξεως κοινού ψηφοδελτίου και ψηφοδελτίου συνδυασμού ή συνδυασμών, θα εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κατ’ αναλογίαν επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων εκάστου συνδυασμού ή συνδυασμών και κοινού ψηφοδελτίου και κατά σειράν επιτυχίας εκάστου υποψηφίου εις το ψηφοδέλτιον εις ο ανήκει. Ο έχων το μεγαλύτερον υπόλοιπον συνδυασμός ή κοινόν ψηφοδέλτιον θα λαμβάνη τυχόν εναπομένουσαν έδραν του μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. γ) Έκαστος εκλογεύς υποχρεούται να κάμη την εκλογήν των υποψηφίων μόνον επί ενός ψηφοδελτίου και μόνον διά σταυρού προτιμήσεως και ουχί δι’ εγγραφής ή διαγραφής. Επι του ψηφοδελτίου της προτιμήσεως του δεν δύνατια να θέση άνω των 14 σταυρών προτιμήσεως διά το Δ.Σ. και 5 τοιούτων διά την Ε.Ε. δ) Εάν εκλογεύς δεν θέσει ουδένα σταυρόν προτιμήσεως, επί του ψηφοδελτίου της προτιμήσεώς του, το ψηφοδέλτιον θεωρείται έγκυρον και λαμβάνεται υπ’ όψιν διά το σύνολον των εγκύρων ψηφοδελτίων. Βάσει των οποίων θα γίνη η κατανομή των μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε.
 4. Άκυρα ψηφοδέλτια είναι: α) Τα ψηφοδέλτια τα οποία δεν έχουσι τας αυτάς διαστάσεις των ψηφοδελτίων με εκείνα των τυποθέντων υπό του Συλλόγου και εφ’ όσον δεν είναι του αυτού χρώματος. β) Όταν το ψηφοδέλτιον ενεκλείσθη εις φάκελον διάφορον εκείνου τον οποίον έχει υποδείξει ο Σύλλογος. γ) Όταν επί του ψηφοδελτίου υπάρχουσιν εγγραφαί και διαγραφαί. δ) Όταν επί του ψηφοδελτίου υπάρχουσιν σταυροί προτιμήσεως άνω των 14 διά το Δ.Σ. και άνω των 5 διά την Ε.Ε. ε) Όταν επί του ψηφοδελτίου υπάρχουσι διακριτικά σημεία προδίδοντα το απόρρητον της ψηφοφορίας. στ) Όταν εντός του φακέλλου ευρεθώσι πλείονα του ενός ψηφοδέλτια.
 5. Η ψηφοδόχος σφραγίζεται προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, αφού ερευνηθή προηγουμένως και διαπιστωθή ότι αυτή ειναι κενή υπό της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής.
 6. Η δι’ αντιπροσώπων ψηφοφορία απαγορεύεται.
 7. Έναρξις της ψηφοφορίας ορίζεται η 9η π.μ. ώρα, λήξις δε η 3.30′ μ.μ.
 8. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται διά την διαλογήν των ψήφων και την έκδοσιν των αποτελεσμάτων.
 9. Τα ονόματα των εκλεγέντων τακτικών μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και των αναπληρωματικών, καθώς επίσης και τους σταυρούς προτιμήσεως ους έλαβεν ένας έκαστος των υποψηφίων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινοί εις τα μέλη του Συλλόγου αμελλητεί δι’ εγγράφου της και διά τοιχοκολλήσεως εις τα Καταστήματα των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριών το πολύ ημερών από της εκλογής των καλούνται παρά του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου εις σύσκεψιν καθ’ ην εκλέγεται μεταξύ αυτών η Διοίκησις ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας και Ειδικός Γραμματεύς. Συγκροτουμένου ούτω εις Σώμα του Δ.Σ. επιλαμβάνεται τούτο αμέσως των έναντι των μελών του Συλλόγου καθηκόντων του. Εις ην περίπτωσιν ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος δεν καλέση εντός τριημερου τα μέλη του Δ.Σ. εις σύσκεψιν, επιλαμβάνεται της εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης ο αμέσως επόμενος και τούτου αδρανούντος εις οιοσδήποτε των λοιπών.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: α) Να εφαρμόζη το Καταστατικό και τας αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. β) Να διευθύνη και διαχειρίζεται τας υποθέσεις του Συλλόγου εμπνεόμενον από την γνώμην της πλειοψηφίας αυτού. γ) Να διοχετεύη εις τους υπαλλήλους τας αποφάσεις των Συνεδρίων. δ) Να καλή τας Συνελεύσεις του Συλλόγου. ε) Να συντάσση και υποβάλλη εις την Γεν. Συνέλευσιν εντός του πρώτου χρόνου από της λήξεως του Οικονομικού Έτους τον τε ισολογισμόν και απολογισμόν αυτού. στ) Να υποβάλλη εις την εποπτεύουσαν Αρχήν τα κάτωθι έγγραφα: 1) Αντίγραφον του Καταστατικού μετά των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού και μετά της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου εντός μηνός από της δημοσιεύσεώς της. 2) Αντίγραφον του τυχόν κανονισμού λειτουργίας του Συλλόγου εντός μηνός από της εγκρίσεώς του υπό της Γεν. Συνελεύσεως. Έτερον αντίγραφον κατατίθεται αμελλητί εις την Γραμματείαν του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου. 3) Πίνακα των μελών της διοικήσεως μεθ’ έκαστην συγκρότησιν ή μεταβολήν αυτής, ως και αντίγραφον του πρακτικού αρχαιρεσιών της, εντός μηνός από της συγκροτήσεως ή της μεταβολής και 4) Αντίγραφον του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού, μετά της σχετικής εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εντός μηνός από της υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μελών εγκρίσεώς των.
 2. Το Δ.Σ. συνέρχεται εις συνεδρίασιν άπαξ τουλάχιστον του μηνός καλούμενον υπό του Προέδρου, δύναται δε να συγκληθεί και εκτάκτως υπό του Προέδρου αυτού οικοθεν ή τη εγγράφω αιτήσει τριών εκ των μελών αυτού.
 3. Διά το έγκυρον της λήψεως αποφάσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία έξ (6) τουλάχιστον μελών.
 4. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται διά πλειοψηφίας.
 5. Παν μέλος του Δ.Σ. μη προσερχόμενον εκ δεδικαιολογημένης αιτίας τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται παρητημένον και αντικαθίσταται υπό του πρώτου κατά σειράν αναπληρωματικού.
 6. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα διά την εκπλήρωσιν των υπό του καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων υποχρεώσεών των.
 7. Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται δι’αποφάσεις ληφθείσας εις Συνεδριάσεις καθ’ ας δεν παρίστανται ή παριστάμενοι διεφώνησαν και η διαφωνία των κατεχωρήθη εις τα πρακτικά.
 8. Δεν δύναται να εκλεγή μέλος της Διοικήσεως ο στερηθείς των πολιτικών του δικαιωμάτων αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και δι’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις.
 9. Τα μέλη της Διοικήσεως του Συλλόγου δεν δύνανται να παρέχουν εις αυτόν επ’ αμοιβή εξηρτημένην εργασίαν, ουδέ να συνάπτουν μετ’ αυτού συμβάσεις συναγομένας την καθ’ οιονδήποτε τρόπον λήψιν αμοιβής εξ οιασδήποτε αιτίας.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογον καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις και ενώπιον πάσης αρχής ή Δικαστηρίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εις Συνεδρίασιν, διευθύνει τας συζητήσεις, υπογράφει πάντα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις οιασδήποτε φύσεως, προσκαλεί έκαστον μέλος εις την εκπλήρωσιν των προς τον Σύλλογον καηκόντων του, φροντίζει περί της εφαρμογής του Καταστατικού, των Κανονισμών και αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων, δύναται δε εκάστοτε να εξελέγχη την παντός είδους περιουσίαν του Συλλόγου γνωστοποιών το αποτέλεσμα του ελέγχου εις το Δ.Σ.
 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον απόντα ή οπωσδήποτε κωλυόμενον
 3. Απόντων ή κωλυομένων συγχρόνως του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθήκοντα εκτελεί εις εκ των Συμβούλων οριζομένος υπό του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ο Γεν. Γραμματεύς διεξάγει και προσυπογράφει την αλληλογραφίαν και τα προς πληρωμήν των δαπανών εντάλματα. Διεύθυνει τα Γραφεία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος διά την καλήν κατάστασιν αυτών. Φυλάττει την σφραγίδα και το αρχείον του Συλλόγου. Υποχρεούται να συντάσση και τηρή τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Γεν. Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΟΥ

 1. Ο Ταμίας του Συλλόγου ενεργεί πάσαν είσπραξιν και εκδίδει τας αναγκαίας διπλοτύπους αποδείξεις αριθμημένας, ης αντίγραφον τηρείται διά χημικού χάρτου, κρατεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων ως και τα σχετικά στοιχεία της περιουσίας εν γένει του Συλλόγου. Ουδεμίαν πληρωμήν ενεργεί άνευ εντάλματος υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως. Υποβάλλει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν κατά τρίμηνον λεπτομερή έκθεσιν της καταστάσεως του Ταμείου υποχρεούμενος να θέτη εις την διάθεσιν αυτών πάντα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε ήθελον ζητηθή παρά τούτων. Παρακολουθεί την κανονικήν είσπραξιν των συνδρομών και λογοδοτεί μετά του λοιπού Δ.Σ. εις την Συνέλευσιν εις ην υποβάλλει απολογισμόν και προϋπολογισμόν εξόδων και εσόδων.
 2. Ο Ταμίας του Συλλόγου δεν δύναται να κρατήση παρ’ εαυτώ πλείονα των απαιτούμενων εξόδων του μηνός και μη δυνάμενα να υπερβούν τας 10.000 δραχμάς, καταθέτει δε το επί πλέον του ποσού τούτου παρά τη Αγροτική Τραπέζη επ’ ονόματι του Συλλόγου. Είναι ατομικώς υπεύθυνος διά τα εμπεπιστευμένα χρήματα, χρεώγραφα ή αντικείμενα ως και διά πάσαν λογιστικήν ανωμαλίαν. Πάσα ανάληψις του όλου ή μέρους των κατατεθειμένων χρημάτων ή χρεωγράφων του Συλλόγου γίνεται υπό του Ταμίου κομιζόντος προς τούτο έγγραφον υπογεγραμμένον υπό του Προέδρου και τούτου κωλυομένου υπό του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέως και του Ειδικού τοιούτου και ορίζεται ολογράφως και αριθμητικώς το υπό του Ταμίου αναληφθησόμενον διά λογαριασμόν του Συλλόγου ποσόν.
 3. Ο Ταμίας του Συλλόγου υποχρεούται να καταβάλη ανελλειπώς την συνδρομήν του Συλλόγου εις την Ομοσπονδίαν.
 4. Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να συμπέση εις το ίδιον πρόσωπον η ιδιότης του Γεν. Γραμματέως και του Ταμίου.
 5. Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εν των μελών οριζόμενον υπό του Συμβουλίου μη δυναμένης όμως της απουσίας να παραταθή πέραν των τριών μηνών οπότε αντικαθίσταται οριστικώς δι’ εκλογής άλλου.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ο Ειδικός Γραμματεύς βοηθεί τον Γενικόν τοιούτον εις την αλληλογραφίαν και εις την εν γένει διεύθυνσιν του Γραφείου αναπληρών τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί την διαχείρισιν της περιουσίας του Συλλόγου, λαμβάνουσα γνώσιν πάντων των στοιχείων της οικονομικής καταστάσεως αυτής, άτινα ο Ταμίας ειδοποιούμενος οφείλει εντός τριών το πολύ ημερών να θέση εις την διάθεσιν της. Υποβάλλει εις τας Γενικάς Συνελεύσεις έκθεσιν περί της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. και της εν γένει οικονομικής καταστάσεως του Συλλόγου, εντός του πρώτου τριμήνου από της λήψεως του οικονομικού έτους.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

ΣΦΡΑΓΙΣ – ΒΙΒΛΙΑ

 1. Ο Σύλλογος κέκτηται σφραγίδα ήτις εν κύκλω φέρει τας λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” εν δε τη μέσω την Θέμιδα.
 2. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία: α) Βιβλίον Μητρώου μελών ένθα αναγράφονται λεπτομερώς άπαντα τα στοιχεία έκαστου μέλους. β) Βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Βιβλίον πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. δ) Βιβλίον Ταμείου. ε) Βιβλίον αλληλογραφίας. στ) Βιβλίον ενταλμάτων πληρωμής. ζ) Βιβλίον διπλοτύπων αποδείξεων. η) Τα απαραίτητα κατά την κρίσιν του Δ.Σ. βοηθητικά βιβλία.
 3. Τα μέλη εφοδιάζονται με ειδικά βιβλιάρια ταυτότητας ων ο τύπος καθορισθήσεται παρά του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος υπάγεται εις την Ομοσπονδίαν Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.), δυναμένης της Γενικής Συνελεύσεως ν’ αποφασίση κατά πλειοψηφίαν διά την αποχώρησιν, θεωρουμένων των μελών του Συλλόγου, των ανηκόντων εις την Εκτελεστικήν Επιτροπήν της Ο.Δ..Υ.Ε. αυτοδικαίως παρητημένα.

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

Το παρόν Καταστατικόν δεν δύναται να τροποποιηθή προ της παρελεύσεως ενός έτους. Η τυχόν μετά ταύτα πρότασις περί τροποποιήσεως υποβάλλεται παρά του Δ.Σ. ή κατόπιν εγγράφου εις αυτό αιτήσεως του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των εν τάξει ταμειακώς μελών εις Γεν. Συνέλευσιν επί τούτω καλουμένων πρόντος του 1/2 των μελών και διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

 1. Ο Σύλλογος διαλύεται κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών ήτις συγκαλείται ειδικώς και μόνον προς τον σκοπόν τούτον και απαρτίζεται από το 1/2 τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
 2. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται εις την Ομοσπονδίαν Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. (Ο.Δ.Υ.Ε.)

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

Η παράδοσις της Διοικήσεως του Συλλόγου υπό των τέως μελών αυτής προς έκαστην νέαν τοιαύτην, γίνεται εντός πέντε το πολύ ημερών από της εκλογής της επί βάσει πρωτοκόλλου υπογραφομένου υπό των παραδιδόντων και παραλαμβανομένων.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

Ο Σύλλογος δεν δύναται να λάβη μέρος εις ουδεμίαν εορτήν και γενικώς συγκέντρωσιν, εφ’ όσον αυταί δεν είναι καθαρώς συνδικαλιστικής φύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

ΚΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

Προκειμένου περί κτήσεως υπό του Συλλόγου ακινήτου περιουσίας εξ επαχθούς αιτίας ή και κινητής τοιαύτης, πλην όμως σημαντικής αξίας, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γεν. Συνελεύσεως, η δε εκμετάλλευσις αυτής ουδεμία περιπτώσει δύναται να συνεπάγηται την ανάμιξιν αυτού εις κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 33ον

Αι υπό της Γενικής Συνελεύσεως επενεχθείσαι τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού κατά την Συνεδρίασιν αυτής της 16-11-82 ισχύουν από της εγκρίσεως αυτών υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου και της εγγραφής των εις το οικείον βιβλίον αυτού.

Έν Αθήναις τη 16η Νοεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος Βουράνης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Κων/νος Κόλλιας
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος Μίχος Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Περικλής Σαλούρος
Ο ΤΑΜΙΑΣ Αθαν. Τετριμίδας  

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φωτεινή Βαρούξη – Πρέζα

Ευαγγελία Ζαμπούνογλου

Ηλίας Τζανάκος

Αντώνιος Κοκκώνης