Αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. 2/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  [ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΚ 386/Β΄/21.2.2013) και ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΚ 598/Β΄/14.3.2013)]

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα διάθεσης που αφορά την Περιφέρεια Αττικής

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες διάθεσης για ολόκληρη τη Χώρα